Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawno-menadżerski - zaoczne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod PRA_PMN_Z2
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawno - menadżerski
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 22.09.2023 12:00)

Dane kontaktowe:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

sala nr 2 (parter)

tel. 815377776 (czynny w godzinach obsługi kandydatów)

wkr.pad@mail.umcs.pl


Pociąga Cię zarówno prawo, jak i biznes. I naprawdę trudno Ci się zdecydować, która z tych dziedzin bardziej. Najchętniej połączyłbyś wiedzę prawniczą z finansami, a przepisy oraz paragrafy wykorzystał w jak najbardziej praktyczny sposób. Ten kierunek da Ci takie możliwości. Na studiach prawno-menedżerskich zdobędziesz specjalistyczną wiedzę zarówno z zakresu nauk prawnych, jak i ekonomicznych, co pozwoli Ci rozwinąć swój potencjał w zarządzaniu. Zagłębisz się w zagadnienia dotyczące m.in. obrotu gospodarczego, prawa handlowego, prawa rynku kapitałowego, statusu przedsiębiorcy, prawa pracy, podatkowania działalności gospodarczej oraz zaznajomisz się z wieloma innymi kwestiami, które należy brać pod uwagę, aby zgodnie z przepisami zarządzać przedsiębiorstwem. Dowiesz się, jak skutecznie i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Na tym kierunku zdobędziesz umiejętności, kwalifikacje i wiedzę teoretyczną niezbędną na różnych stanowiskach kierowniczych. 
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności: 
• biznesową lub 
• menedżerską. 
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku prawno-menedżerskiego w pogłębionym stopniu zna krajowe i ponadnarodowe źródła prawa, treść przepisów niezbędnych w pracy menedżera, a także metody interpretacji przepisów prawa oraz teorie wykładni umożliwiające racjonalne i efektywne zarządzenie działalnością gospodarczą. Ma świadomość ewolucji myśli prawno-gospodarczej i głównych tendencji rozwojowych w tym zakresie. Wie, jakie są dylematy współczesnej cywilizacji związane z rolą menedżera w życiu społecznym, dylematy etyczne kadry kierowniczej w gospodarce oraz jej status i zasady odpowiedzialności. Zna ekonomiczne i etyczne uwarunkowania pracy menedżera, zasady i pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz innych struktur i instytucji w obrocie gospodarczym, a także procesy w nich i między nimi zachodzące. Absolwent potrafi również rozwiązywać złożone i nietypowe problemy pojawiające się w pracy menedżera, innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach, prawidłowo dobierać źródła prawa oraz pozyskiwać treść przepisów niezbędnych w pracy menedżera, a także pozyskiwać i wykorzystywać dane niezbędne do analizowania procesów i zjawisk gospodarczych. Ponadto odpowiednio dobiera i stosuje właściwe metody i narzędzia pracy menedżera, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, a także adaptuje istniejące metody działania do nowych sytuacji lub opracowuje nowe. Absolwent komunikuje się przy pomocy specjalistycznego języka z zakresu prawa i nauki o zarządzaniu i jakości z innymi podmiotami, a także posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka z zakresu prawa i nauki o zarządzaniu i jakości.  Absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami oraz kierować ich pracą i przygotowany jest do wypełniania społecznych zadań menedżera; w szczególności przez inicjowanie działań własnych i innych podmiotów na rzecz interesu publicznego oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
 
Co po studiach?
 
Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (zwłaszcza pozarządowych) na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych. Zatrudnienie znajdziesz w różnych firmach handlowych, wytwórczych, usługowych czy budowlanych. Twoja wiedza przyda się także w rozmaitych jednostkach administracji publicznej. Będziesz również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jeśli zechcesz, możesz też poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe kompetencje na studiach podyplomowych.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• rozwijanie zainteresowań w licznych studenckich kołach naukowych (m.in. Prawników, Doktryn Politycznych i Prawnych, Prawa Gospodarczego, Mediacji i Negocjacji, Prawa Parlamentarnego czy Prawa Podatkowego), 
• działalność w organizacjach studenckich, np. Samorządzie Studentów czy Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa – ELSA Lublin, 
• uczestnictwo w programach wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST),
• wyjazdy studyjne do Sejmu, Senatu, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i innych instytucji,
• bogata oferta praktyk i staży studenckich w instytucjach publicznych,
• możliwość korzystania z doradztwa edukacyjnego i zawodowego Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.