Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo - zaoczne jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod PRA_PRA_Z1
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 5 lat
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 13.09.2023 12:00)

Dane kontaktowe:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

sala nr 2 (parter)

tel. 815377776 (czynny w godzinach obsługi kandydatów), wkr.pad@mail.umcs.pl

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór).

Lista wymaganych dokumentów

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

 

Praworządność masz po prostu we krwi. Marzysz o lepszym świecie, w którym w końcu zapanuje porządek i sprawiedliwość. I oczywiście jesteś gotowy o to walczyć, chociaż wiesz, że to długi i żmudny proces. Jednak Ty inaczej w życiu nie potrafisz – musisz się trzymać jasnych paragrafów, artykułów i zasad. Rozumiesz jednocześnie, że nie dla wszystkich są one jasne. Dlatego jesteś gotowy poświęcić się temu, aby cierpliwie je interpretować, tłumaczyć i wykorzystywać dla dobra innych. Do tego jesteś ambitny, lubisz wyzwania i walkę na argumenty. Zanim jednak zaczniesz działać w imię prawa, czeka Cię jeszcze wiele zagadnień, kodeksów i paragrafów, z którymi musisz się dokładnie zapoznać, a studia prawnicze zdecydowanie Ci w tym pomogą.
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku prawo zna genezę i ewolucję myśli prawniczej, instytucji prawnych oraz dotyczących ich regulacji, a także główne tendencje rozwojowe w tym zakresie. W pogłębionym stopniu zna krajowe i ponadnarodowe źródła prawa, zasady poszczególnych gałęzi prawa, treść przepisów niezbędnych w pracy prawnika, zasady stosowania prawa, w szczególności metody interpretacji przepisów prawa oraz teorie wykładni, z uwzględnieniem orzecznictwa i dorobku doktryny. Jest świadomy  roli i statusu prawnego uczestników procesów decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania prawa. Posiada wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucji społecznych oraz wybranych strukturach i instytucjach takich jak państwo, organy władzy centralnej, administracja rządowa i samorządowa, organy wymiaru sprawiedliwości, podmioty występujące w obrocie prawnym, rodzina i in. Absolwent zna także zasady i reguły pozaprawne mające wpływ na zachowanie prawnika jako członka społeczeństwa wykonującego zawód o szczególnym znaczeniu, a także relacje tych zasad i reguł do norm prawnych. Jest świadomy roli prawnika w procesach tworzenia i stosowania prawa, w kształtowaniu, organizacji i funkcjonowaniu prawem regulowanych struktur i instytucji, a także w organizacji państwowej, strukturach międzynarodowych i ponadnarodowych. Posiada wiedzę o publiczno- i prywatnoprawnych zasadach oraz regulacjach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. Potrafi prawidłowo rozwiązywać złożone i nietypowe problemy pojawiające się w pracy prawnika, innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach, wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu poszczególnych gałęzi prawa – w szczególności prawidłowo dobierać źródła prawa oraz pozyskiwać treść przepisów niezbędnych w pracy prawnika, a także analizować je, stosując różne wnioskowania prawnicze. Absolwent odpowiednio dobiera i stosuje właściwe metody i narzędzia pracy prawnika, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, a także adaptuje istniejące metody działania do nowych sytuacji lub opracowuje nowe metody. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami prawnymi, zasadami wykładni, a także regułami zawodowymi, moralnymi i obyczajowymi w celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu poszczególnych gałęzi prawa. Potrafi komunikować się przy pomocy języka prawniczego z innymi podmiotami stosunków prawnych oraz otoczeniem społecznym, a także posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawniczej. Potrafi współdziałać z innymi osobami, w szczególności kierować nimi. Jest przygotowany do wypełniania społecznych zadań prawnika w różnych dziedzinach życia; w szczególności przez inicjowanie działań własnych i podmiotów na rzecz interesu publicznego oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
 
Co po studiach?
 
Możliwości jest wiele, prawo otwiera naprawdę wiele drzwi, tylko od Ciebie zależy, z których zechcesz skorzystać i na jaką aplikację się zdecydujesz (jeśli w ogóle o niej myślisz). Z wykształceniem prawniczym i odpowiednimi uprawnieniami pracować możesz przede wszystkim w sądach, prokuraturach czy kancelariach. Możesz wykonywać takie zawody, jak: sędzia, adwokat, radca prawny, notariusz, prokurator, referendarz sądowy, komornik sądowy, kurator sądowy. Wiedza prawnicza przydaje się także w organach administracji publicznej czy różnego rodzaju instytucjach prywatnych. Prawnicy często potrzebni są też w dużych, międzynarodowych firmach. Zawsze możesz pomyśleć o własnej praktyce lub studiach w szkole doktorskiej i karierze naukowej.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• rozwijanie zainteresowań w licznych studenckich kołach naukowych (m.in. Prawników, Doktryn Politycznych i Prawnych, Prawa Gospodarczego, Mediacji i Negocjacji, Prawa Parlamentarnego czy Prawa Podatkowego), 
• działalność w organizacjach studenckich, np. Samorządzie Studentów czy Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa – ELSA Lublin, 
• uczestnictwo w programach wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST),
• wyjazdy studyjne do Sejmu, Senatu, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i innych instytucji,
• bogata oferta praktyk i staży studenckich w instytucjach publicznych,
• możliwość korzystania z doradztwa edukacyjnego i zawodowego Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.