Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawno-biznesowy - zaoczne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod PRA_PRB_Z1
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawno - biznesowy
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 21.09.2023 12:00)

Dane kontaktowe:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

sala nr 2 (parter)

tel. 815377776 (czynny w godzinach obsługi kandydatów)

wkr.pad@mail.umcs.pl


Prawo chcesz wykorzystać przede wszystkim w działalności biznesowej. Znajomość przepisów jest Ci niezbędna do zgodnego z nimi prowadzenia przedsiębiorstwa. Kierunek prawno-biznesowy przygotuje Cię do pracy na wszelkich stanowiskach, na których wymagana jest zarówno wiedza z zakresu prawa, jak i ekonomii. Zatem w różnych instytucjach finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub giełdowym. Na tych studiach zagłębisz się w podstawy prawa, a także mikroekonomii, zarządzania czy marketingu. Poznasz podstawy statystyki i ekonometrii, dowiesz się, jak przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową, ale też jak chronić własność intelektualną oraz zarządzać zasobami ludzkimi. Zdobędziesz wszechstronną wiedzę, która umożliwi Ci sprawne i zgodne z prawem zarządzanie przedsiębiorstwem oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku prawno-biznesowego w zaawansowanym stopniu zna krajowe i ponadnarodowe źródła prawa, treść przepisów niezbędnych w działalności gospodarczej oraz różnorodne metody interpretacji przepisów prawa oraz teorie wykładni. W zaawansowanym stopniu zna również organy stosujące prawo w działalności gospodarczej, ich genezę, strukturę organizacyjną, kompetencje, sposoby procedowania przed nimi oraz perspektywy rozwoju. Ma świadomość złożonych zależności między organami stosującymi prawo w działalności gospodarczej, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami, wobec których jest ono stosowane. Zna podstawowe prawne, ekonomiczne i etyczne uwarunkowania działalności przedsiębiorcy (w szczególności zasady i pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego) oraz podstawowe zasady oraz publiczno- i prywatnoprawne regulacje tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. Potrafi prawidłowo rozwiązywać pojawiające się w działalności gospodarczej złożone i nietypowe problemy  oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych. Umie analizować możliwe rozwiązania konkretnych problemów prawnych, ekonomicznych i finansowych, a także z zakresu zarządzania i jakości oraz proponować rozstrzygnięcia zgodne z prawem i optymalne ekonomicznie, w szczególności prawidłowo dobierać źródła prawa i pozyskiwać treść przepisów niezbędnych dla przedsiębiorcy z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej. Ponadto odpowiednio dobiera i stosuje właściwe metody i narzędzia w działalności przedsiębiorcy, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne. Potrafi także komunikować się przy pomocy języka prawniczego, z zakresu ekonomii i finansów oraz zarządzania i jakości, oraz posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Umie planować i organizować własną aktywność zawodową jako jednostki i członka zespołu oraz wykonywać ją indywidualnie oraz współdziałając z innymi podmiotami. Absolwent jest przygotowany do wypełniania społecznych zadań przedsiębiorcy; w szczególności przez inicjowanie działań na rzecz interesu publicznego oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
 
Co po studiach?
 
Z dyplomem tego kierunku możesz pracować np. w instytucjach finansowych działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym czy kapitałowym i inwestycyjnym. Zatrudnienie znajdziesz też w różnych firmach handlowych, wytwórczych, usługowych czy budowlanych. Twoja wiedza przyda się w rozmaitych jednostkach administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej. Możesz też prowadzić własną działalność gospodarczą, a po dopełnieniu dodatkowych warunków działać w charakterze doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, pośrednika finansowego, konsultanta ds. zamówień publicznych czy audytora wewnętrznego czy zewnętrznego. Swoją wiedzę możesz poszerzać na studiach II stopnia lub podyplomowych.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• rozwijanie zainteresowań w licznych studenckich kołach naukowych (m.in. Prawników, Doktryn Politycznych i Prawnych, Prawa Gospodarczego, Mediacji i Negocjacji, Prawa Parlamentarnego czy Prawa Podatkowego), 
• działalność w organizacjach studenckich, np. Samorządzie Studentów czy Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa – ELSA Lublin, 
• uczestnictwo w programach wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST),
• wyjazdy studyjne do Sejmu, Senatu, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i innych instytucji,
• bogata oferta praktyk i staży studenckich w instytucjach publicznych,
• możliwość korzystania z doradztwa edukacyjnego i zawodowego Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.