Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Podyplomowe

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Systemy informacji geograficznej w praktyce - podyplomowe

Szczegóły
Kod POD_GIS_SP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek studiów Systemy informacji geograficznej w praktyce
Poziom kształcenia Podyplomowe
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (07.06.2023 10:30 – 30.09.2023 23:59)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji, złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

- I semestr: 2250 zł

- II semestr: 2250 zł

- Całkowity koszt studiów: 4500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 2025 zł

- II semestr: 2025 zł

- Całkowity koszt studiów: 4050 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

- I semestr: 2137,50 zł

- II semestr: 2137,50 zł

- Całkowity koszt studiów: 4275 zł

Nr konta do wpłat czesnego: zostanie podany w terminie późniejszym

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie obsługi rekrutacji dokonać można do 30 września 2023 roku.

Dokumenty należy przesłać do 3 października 2023 roku na adres:

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2d

20-718 Lublin

Pan mgr Krzysztof Łoboda

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

pok. 102B

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2023 rok

Informacji udziela:

dr Łukasz Chabudziński 

Katedra Hydrologii i Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Al. Kraśnicka 2d

20-718 Lublin

tel. 81 537 68 77, kom. 501414960

e-mail: lukasz.chabudzinski@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych: dr Łukasz Chabudziński

Liczba godzin dydaktycznych: 230

w tym praktyki: 0

liczba semestrów: 2

Strona internetowa: http://giswpraktyce.umcs.lublin.pl/

Grupa docelowa:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów (I i II stopnia) Zachęcamy do udziału osoby, które ukończyły kierunki przyrodnicze, humanistyczne i techniczne, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników małych i średnich firm, w których GIS staje się narzędziem pracy.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:
Program studiów został tak zaprojektowany, aby położyć szczególny nacisk przede wszystkim na praktycznej stronie wykorzystania narzędzi i oprogramowania GIS. Jest on wynikiem analizy potrzeb i oczekiwań osób zaczynających pracę z GIS. Autorzy przez ostatnie lata śledzili zapytania, wypowiedzi pojawiające się na forach branżowych związanych z GIS. Szczegółowo zostały także przeanalizowane oczekiwania pracodawców na podstawie ofert pracy, systematycznie pojawiających się na rynku GIS.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom nie tylko na stosowanie i wykorzystanie narzędzi GIS w ich codziennej pracy, ale stanowią solidne podstawy do tworzenia własnych rozwiązań zarówno w zakresie budowy własnych systemów GIS, jak i tworzenia narzędzi, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Wiedza, jaką nabywa słuchacz studiów pozwala na samodzielną pracę w środowisku GIS oraz obejmuje problematykę związaną z tworzeniem oraz zarządzaniem projektami, w których GIS stanowi kluczowe zagadnienie.

Ocena końcowa: Średnia ze wszystkich ocen cząstkowych


x