Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Podyplomowe

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Programowanie i bazy danych - podyplomowe

Szczegóły
Kod POD_PBD_SP
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Programowanie i bazy danych
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (25.05.2023 14:25 – 30.09.2023 23:59)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczoną przez uczelnię  kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych; W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych. 

Limit miejsc wynosi 30 osób (zapisy na listę podstawową) + 10 osób (zapisy na listę rezerwową). 

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:
- I semestr: 2600 zł
- II semestr: 2600 zł
- Całkowity koszt studiów: 5200 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:
- I semestr: 2340 zł
- II semestr: 2340 zł
- Całkowity koszt studiów: 4680 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:
- I semestr: 2470 zł
- II semestr: 2470 zł
- Całkowity koszt studiów: 4940 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia zostanie podany w późniejszym terminie. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Rejestracji w Systemie dokonać można do 30 września 2023 r. 
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 3 października 2023 r. 

Dokumenty należy przesłać na adres:
CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego
Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Planowany termin uruchomienia studiów:
Październik 2023 r. 
Zajęcia odbywać się będą w weekendy w siedzibie Uczelni. 

Informacji udziela:
Zespół ds, studiów podyplomowych
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. Jarosław Bylina
tel. 81 537 29 57
e-mail: jaroslaw.bylina@mail.umcs.pl

OPIS

Liczba godzin dydaktycznych: 200

Liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równoważne) zainteresowane  zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie programowania komputerów oraz urządzeń mobilnych, a także baz danych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do programowania komputerów oraz urządzeń mobilnych, a także baz danych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

semestr I
- Algorytmizacja i programowanie (10 wyk. + 30 lab.)
- Tworzenie stron www: HTML+CSS (10 lab.)
- Systemy operacyjne i podstawy sieci komputerowych (10 lab.)
- Grafika rastrowa i wektorowa (15 lab.)
- Programowanie obiektowe (20 lab.)
- Budowa architektur komputerowych i sieci (4 wyk. + 6 lab.)

semestr II
- Bazy danych (5 wyk. + 15 lab.)
- Algorytmy i struktury danych (5 wyk. + 15 lab.)
- Grafika i projektowanie 3D (10 lab.)
- Programowanie urządzeń mobilnych (20 lab.)
- Zaawansowane programowanie obiektowe (5 wyk. + 20 lab.)

Materiały w formie elektronicznej do  zajęć  będą dostępne na platformie edukacyjnej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych.


x