Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Podyplomowe

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego - podyplomowe

Szczegóły
Kod POD_PPO_SP
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

W celu przyjęcia na studia konieczne jest zarejestrowanie się w Systemie Obsługi Studiów oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy. Należy go wydrukować z systemu i podpisać;
2) odpis dyplomu albo kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia nauki na studiach podyplomowych, poświadczona przez uczelnię. Jeśli kandydat ukończył studia za granicą, powinien złożyć oryginał dyplomu a ponadto tłumaczenie na język polski poświad-czone przez upoważnioną do tego instytucję oraz dokument potwierdzający nostryfikowanie dyplomu bądź zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:
- I semestr: 2 250 zł
- II semestr: 2 250 zł
Całkowity koszt studiów: 4 500 zł 

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:
- I semestr: 2 025 zł
- II semestr: 2 025 zł
Całkowity koszt studiów: 4 050 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:
- I semestr: 2 137,50 zł
- II semestr: 2 137,50 zł
Całkowity koszt studiów: 4 275 zł

Nr konta do wpłat czesnego 70 1030 1999 2404 6270 0015 8201

UWAGA! Wydłużenie terminu rekrutacji. 
Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

31 października 2023 r. – zakończenie rejestracji
Dokumenty należy przesłać do 3 listopada 2023 roku na adres:

Wydział Prawa i Administracji
Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Anna Opałczyńska, pok. 313

Planowany termin uruchomienia studiów:
Październik 2023 r. 
Zajęcia odbywać się będą w weekendy (soboty-niedziele), częściowo w siedzibie Uczelni, a częściowo zdalnie.

Informacji udziela:

Zespół ds. Studiów Podyplomowych
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl
tel.: 81 537 58 45

dr Paweł Szczęśniak
Sekretarz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego UMCS
e-mail: pawel.szczesniak@mail.umcs.pl
tel. 721661974

Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego:
prof. dr hab. Antoni Hanusz
e-mail: antoni.hanusz@poczta.umcs.lublin.pl
strona osobowa: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,927,pl.html

OPIS

Organizator:
Katedra Prawa Finansowego UMCS

Czas trwania studiów:
Studia dwusemestralne (14 zjazdów/ok. 7 w semestrze), zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele.

Grupa docelowa:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra. 

Cel studiów:
Celem studiów jest podniesienie kompetencji i umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu prawa i postępowania podatkowego.

Program studiów:
Program obejmuje 185 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

Ochrona interesu publicznego w stanowieniu i stosowaniu prawa podatkowego:
- Zasady techniki legislacyjnej aktów prawa podatkowego
- Zasady odpowiedzialności podatkowej
- Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
- Uznanie administracyjne w prawie podatkowym
- Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego
- Tworzenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
- Powszechne opodatkowanie obrotu towarami i usługami na terytorium kraju
- Opodatkowanie obrotu towarami i usługami między państwami Unii Europejskiej i państwami trzecimi
- Uprawnienie do odliczenia podatku od wartości dodanej w orzecznictwie TSUE
- Selektywne opodatkowanie obrotu towarami i usługami
- Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby fizyczne
- Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby prawne
- Międzynarodowe oraz unijne prawo podatkowe w działalności gospodarczej
- Środki przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu w międzynarodowym prawie podatkowym
- Opodatkowanie przychodu i majątku
- Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe
- Tworzenie, transformacja oraz likwidacja spółek prawa handlowego
- Skutki podatkowe tworzenia, transformacji oraz likwidacji spółek prawa handlowego
- Zasady wyceny bilansowej i podatkowej w przedsiębiorstwie
- Ceny transferowe i porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych
- Rachunkowość przedsiębiorstw
- Zasady ewidencji i dokumentacji operacji gospodarczych
- Zasady postepowania podatkowego
- Postępowanie dowodowe w postępowaniu podatkowym
- Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawach podatkowych
- Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające
- Wszczęcie, prowadzenie i przerwanie postępowania podatkowego
- Współpraca międzynarodowa w sprawach podatkowych
- Czynności procesowe w postępowaniu podatkowym
- Postępowanie podatkowe w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
- Akty kończące postępowanie podatkowe
- Środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym
- Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym
- Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
- Wpływ postępowania cywilnego na postępowanie podatkowe
- Wpływ postępowania karnego i postępowania karnoskarbowego na postępowanie podatkowe
- Egzekucja należności publicznoprawnych.

Sylwetka absolwenta studiów:

Absolwenci studiów nabędą wiedzę w zakresie prawa i postępowania podatkowego. Poznają najważniejsze zagadnienia związane ze stanowieniem i stosowaniem przepisów prawa podatkowego. Będą dysponować wiadomościami w zakresie zasad stanowienia aktów z zakresu prawa podatkowego. Poznają zagadnienia o charakterze materialnoprawnym i formalnoprawnym związane z ustaleniem, wymiarem i poborem podatków, zarówno od strony treści, jak formy tych czynności.

Absolwenci poznają międzynarodowe i unijne aspekty opodatkowania dochodu, majątku lub obrotu. Posiadać będą niezbędną wiedzę w zakresie rachunkowości bilansowej i podatkowej oraz egzekucji danin publicznych. Wykorzystując nabytą wiedzę prawniczą będą potrafili interpretować przepisy prawa podatkowego i w związku z tym identyfikować, a także rozwiązywać występujące w obrocie prawnym problemy związane z powstawaniem, wykonywaniem oraz wygasaniem zobowiązań podatkowych.

W założeniu absolwenci będą gotowi do świadczenia pracy zawodowej wymagającej znajomości przepisów prawa podatkowego, a w szczególności pracy na stanowiskach w urzędach zajmujących się obsługą organów podatkowych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, działach finansowych podmiotów gospodarczych oraz wykonywania zawodu doradcy podatkowego, adwokata lub radcy prawnego. Wiedza zdobyta w trakcie studiów będzie również pomocna osobom, które prowadzą lub planują rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej.

Szczegółowe warunki ukończenia studiów:

Uzyskanie wszystkich przewidzianych w planie studiów zaliczeń, sporządzenie pracy dyplomowej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego obejmującego zagadnienia poruszane w pracy dyplomowej.

Więcej informacji na stronie: www.podatki.umcs.pl


x