Unia Europejska

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2024-2025

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geografia - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NOZ_GEO_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek studiów Geografia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 8
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.04.2024 00:00 – 18.09.2024 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 18 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 19 września - test kompetencyjny, sala 2D (budynek Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, al. Kraśnica 2D), godz. 11:00
 • 20 września - ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia 
 • 23-24 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów

sala 2D - budynek Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, al. Kraśncka 2D

telefon:

1) oferta kształcenia: dr Michał Zembrzycki - 81-537-69-95

2) sprawy dotyczące rekrutacji: mgr Krzysztof Łoboda - 81-537-68-20


Opis kierunku

Studia II stopnia poszerzają wcześniej zdobytą wiedzę geograficzną i dają studentom możliwość zdobycia specjalistycznego wykształcenia w wybranych dziedzinach geografii, zwłaszcza tych, które znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu problemów z jakimi zderza się współczesny świat. Studenci, w zależności od wybranej specjalności poznają w sposób pogłębiony min. mechanizmy kształtowania klimatu, pogody i stosunków wodnych na Ziemi, naturę i uwarunkowania ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, sposoby zarządzania zasobami środowiska oraz dowiedzą się jak funkcjonują poszczególne systemy społeczne i ekonomiczne, jak się rozwijają i jak radzą sobie z różnymi wyzwaniami, takimi jak migracje, choroby, czy kurczenie się zasobów surowcowych. Uczą się ich przetwarzaniu i wizualizacji, a zwłaszcza programów GIS. Po ukończeniu studiów dysponują szeroką gamą umiejętności specjalistycznych oraz uniwersalnych, które dają im możliwość zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z zarządzaniem przestrzenią i jej zasobami.
 
W programie studiów znajduje się kilka przedmiotów obowiązkowych i 4 specjalności do wyboru. W celu zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku pracy każdy student w trakcie trwania cyklu kształcenia może realizować dwie z nich. Pracę magisterską wykonuje ze specjalności, którą wskazuje jako główną.
 
Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php
 
Specjalności
 • Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map
Specjalność przygotowuje do sporządzania map i innych opracowań o charakterze kartograficznym, w oparciu o nowoczesne metody i techniki geoinformatyczne. Po uzupełnieniu tej specjalności i odbyciu rocznego stażu, absolwent może ubiegać się o uprawnienia redaktora map.
 •  Klimatologia i gospodarka wodna
Specjalność przygotowuje do pomiarów i analiz poszczególnych składowych systemu klimatycznego i hydrologicznego Ziemi pod kątem oceny zasobów wodnych i meteorologicznych, a także prognozowania zjawisk z nimi związanych.
 •  Zarzadzanie środowiskiem
Celem specjalności jest poznanie instrumentów zarządzania środowiskiem, a w szczególności poznanie typów geozagrożeń, nabycie umiejętności oceny  i wyceny środowiska, wykorzystanie technik GIS w zarządzaniu środowiskiem, a także praktycznych aspektów całościowego podejścia do zarządzania środowiskiem.
 •  Zarządzanie rozwojem gospodarczym
Studiowanie specjalności pozwala zrozumieć mechanizmy społeczne i gospodarcze współczesnego świata. Studenci poznają narzędzia inicjowania rozwojem regionów w różnych skalach przestrzennych.
Ponadto student ma możliwość otrzymania uprawnień do nauczania geografii na różnych poziomach edukacyjnych (przy dodatkowym wyborze bloku zajęć pedagogicznych).
Podział na specjalności jest dokonywany przed rozpoczęciem I semestru.
 
Sylwetka absolwenta
Studenci geografii zdobywają szereg kompetencji niezwykle cennych z punktu widzenia odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem. Absolwent studiów geograficznych II stopnia ma wszechstronną wiedzę na temat tego jak funkcjonuje system przyrodniczy i jego poszczególne składowe, jakie możliwości stwarza człowiekowi oraz jakie są konsekwencje określonych działań i procesów, zarówno dla przyrody jak i losów człowieka. Osoba kończąca studia w szczególności:
 • interpretuje mechanizmy funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz działalności społeczno-gospodarczej i kulturowej człowieka w różnych skalach czasowych i przestrzennych.
 • zna zasady kształtowania środowiska życia ludzi zgodnie z ich potrzebami, uwzględniając ład przestrzenny oraz wymagania zrównoważonego rozwoju.
 • dokonuje oceny postrzeganych zjawisk i procesów, formułuje wnioski uogólniające, prawa i prawidłowości na temat ich stanu, uwarunkowań, tendencji zmian i znaczenia dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego.
 • dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych przestrzennych przy użyciu klasycznych metod kartograficznych oraz programów komputerowych, w tym specjalistycznych narzędzi GIS.
 • posiada umiejętność samodzielnej pracy terenowej.
Co po studiach?
Absolwent kierunku geografia, ze względu na szeroki zakres kompetencji związanych z zarządzaniem środowiskiem i umiejętności całościowego patrzenia na system przyrodniczy oraz dokonywania specjalistycznych analiz jego różnych elementów, będzie mógł podejmować pracę w szeregu instytucji, jako specjalista ds. zarządzania przestrzenią, specjalista ds. środowiska, analityk, meteorolog, hydrolog, kartograf, m.in. w:
 • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystaniem zasobów naturalnych, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego oraz osłoną hydrometeorologiczną;
 • instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym
 • jednostkach rozwoju regionalnego na różnych poziomach podziału administracyjnego;
 • przedsiębiorstwach kartograficznych, w wydziałach geodezji i kartografii jednostek administracji samorządowej różnych szczebli, w wydawnictwach i firmach turystycznych oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych;
 • wielu instytucjach publicznych – państwowych i samorządowych jak, np. urzędy wojewódzkie, urzędy szczebla centralnego, urzędy gminne, powiatowe i marszałkowskie, urzędy statystyczne i inne.
 • edukacji.
Możliwości rozwoju
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego.
 • Prężnie działa tu samorząd studentów, skupiający młodzież wszystkich kierunków studiów. Podejmuje wiele inicjatyw na rzecz własnego rozwoju ale również środowiska zewnętrznego.
 • Funkcjonuje pięć różnych kół naukowych (Geografów, Geografii Wojskowej i Zarządzania Kryzysowego, Turystyki i Rekreacji, Geoinformatyków, Planistów), które pod okiem opiekunów naukowych realizują własne projekty badawcze i edukacyjnie.
 • Prace dyplomowe studentów dotyczą istotnych problemów środowiskowych lub społeczno-gospodarczych i często wykonywane są na potrzeby  podmiotów zewnętrznych.
 • Studenci poza realizacją programu studiów, mają możliwość uczestnictwa w projektach edukacyjnych, które umożliwiają zdobywanie dodatkowych kompetencji zawodowych, potwierdzonych certyfikatami.
 • Studenci aktywnie pracują w zespole programowym ds. kierunku geografia oraz w zespole ds. jakości kształcenia. Mają realny wpływ na charakter programu studiów oraz sposób realizacji zajęć.
 • Dość często studenci włączani są w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich. Uczestniczą w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie.
 • Znakomite okoliczności rozwoju stwarza organizacja  wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne. Studenci uczestniczą w ich przygotowywaniu i prowadzeniu, realizują własne pomysły dydaktyczne, przygotowują materiały promocyjne, nawiązują kontakt z podmiotami zewnętrznymi.
 • Studenci kierunku otrzymują wsparcie w realizacji każdej inicjatywy, która przynosi korzyści im samym albo szerszej społeczności wydziałowej lub środowisku zewnętrznemu.
Dlaczego warto studiować geografię na wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?
 • Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami Daje to możliwość wdrażania studenckich projektów i nawiązania relacji z przyszłymi pracodawcami.
 • Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
 • Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w różnych branżach gospodarki. Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz  doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
 • Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
 • Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.
Ponadto zapewniamy udział w:
 • certyfikowanych szkoleniach,
 • programach edukacyjnych i badawczych,
 • projektach wspomagających rozwój osobowy,
 • praktykach u liczących się pracodawców,
 • wyjazdach zagranicznych (do tej pory nasi studenci odwiedzili: Cypr, Kretę, Sardynię, Bałkany, Tajlandię),
 • debatach i forach z uczestnictwem przedstawicieli społeczności lokalnych władz miasta i ekspertów,
 • wymianie międzynarodowej i krajowej w ramach programu MOST i ERASMUS+.
Więcej informacjiwww.wnozigp.umcs.lublin.pl
Plan studiów: 

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończonych studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu); Dla absolwentów innych kierunków studiów niż Geografia warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z geografii. Test składa się z 30 pytań i trwa 1 godzinę. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Pozytywny wynik testu to co najmniej 16 punktów.