Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Podyplomowe

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna - podyplomowe

Szczegóły
Kod POD_DTN_SP
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Diagnoza i terapia neurologiczna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 3 semestry
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (04.04.2023 00:00 – 30.09.2023 23:59)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Opłata za studia:

- I semestr: 1 850 zł 

- II semestr: 1 850 zł

- III semestr: 1 850 zł

- Całkowity koszt studiów: 5 550 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 1 665 zł 

- II semestr: 1 665 zł

- III semestr: 1 665 zł

- Całkowity koszt studiów: 4 995 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

- I semestr: 1 757,50 zł 

- II semestr: 1 757,50 zł

- III semestr: 1 757,50 zł

- Całkowity koszt studiów: 5 272,50 zł

Nr konta do wpłat czesnego: 07 1030 1999 2407 8470 0015 8301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji dokonać można do 30 września 2023 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres do 4 października 2023 roku:

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

ul. Głęboka 43

20-612 Lublin

pok. 1.19 (p. Ewa Sobieszek)

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2023 r.

Informacji udziela:

mgr inż. Ewa Sobieszek  (81) 537-63-23; ewa.sobieszek@mail.umcs.pl

dr Beata Daniluk  (81) 537-60-92; beata.daniluk@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Beata Daniluk


OPIS

liczba godzin dydaktycznych:  390

w tym zajęcia praktyczne: 280

liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:

Studia adresowane są do absolwentów 5. letnich studiów magisterskich z zakresu psychologii (między innymi pracowników placówek oświatowych, służby zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek diagnostyczno-terapeutycznych, a także absolwentów, którzy dopiero odbywają staż zawodowy).

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie czynności diagnostyczno-terapeutycznych niezbędnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego, przejawiającymi zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym.

Studia zapewniają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z deficytami neuropsychologicznymi oraz wyposażenie w wiedzę pomocną przy uzyskaniu stopnia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej (program studiów obejmuje treści specjalistycznego bloku z neuropsychologii).

Powołanie Studiów oraz ich program uzyskały akceptację Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie „Diagnozy i terapii neuropsychologicznej” posiada szczegółową wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji i szkół badawczych w dziedzinie neuropsychologii i dyscyplin pokrewnych, wyjaśniających związek mózg-zachowanie; ma usystematyzowaną wiedzę o objawach i mechanizmach zaburzeń poznawczych, emocjonalnych i zaburzeń zachowania będących konsekwencją patologii układu nerwowego; jest wyposażony w specjalistyczne umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami mózgu.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych, obejmując 390 godzin/słuchacza. Plan studiów „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” obejmuje:

Podstawy neurologii i neurologii klinicznej

Podstawy logopedii

Teorie funkcjonowania człowieka w ujęciu neuropsychologii klinicznej

Psychologiczna i mózgowa organizacja procesów psychicznych

Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z patologią OUN (egz.)

Diagnoza neuropsychologiczna osób dorosłych (egz.)

Neuropsychologiczna diagnoza dziecka (egz.)

Rehabilitacja neuropsychologiczna (egz.)

Elementy neuropsychologii sądowej

Praktyczne aspekty neuropsychologii klinicznej

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów objętych programem studiów, pozytywny wynik egzaminu końcowego oraz obrona pracy końcowej z zakresu neuropsychologii klinicznej. Uzyskanie świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” poświadcza nabycie kwalifikacji podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, lecz nie uprawnia do posługiwania się tytułem neuropsychologa.


x