Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Podyplomowe

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Metodyka i metodologia pracy socjalnej - podyplomowe

Szczegóły
Kod POD_MPS_SP
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.09.2023 10:10 – 15.10.2023 23:59)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych osób niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

- I semestr: 1 950 zł 

- II semestr: 1 950 zł

- Całkowity koszt studiów: 3 900  zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 1 755 zł 

- II semestr: 1 755  zł

- Całkowity koszt studiów: 3 510 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

- I semestr: 1 852,50 zł 

- II semestr: 1 852,50 zł

- Całkowity koszt studiów: 3 705 zł

Nr konta do wpłaty czesnego:

zostanie podany w terminie późniejszym

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji dokonać można do 15 października 2023 roku.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 17 października 2023 roku.

Prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:

Instytut Pedagogiki UMCS

ul. Głęboka 43

20-612 Lublin    

Planowany termin uruchomienia studiów: październik/listopad 2023 r.

Informacji udziela:
prof. dr hab. Anna Kanios,
tel. 600377113
e-mail: anna.kanios@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych: prof. dr hab. Anna Kanios

  • liczba godzin dydaktycznych: 365
    w tym praktyki: 40
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa: studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (na poziomie licencjackim lub magisterskim) kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Wprowadzenie do pracy socjalnej

Elementy polityki społecznej

Metodologia i metodyka pracy socjalnej

Projekt socjalny

Struktura i organizacja pomocy społecznej

Praca socjalna w Niemczech

Seminarium dyplomowe

Praktyki zawodowe

Ocena końcowa: średnia ocen z przewidzianych planem przedmiotów nauczania oraz złożenie i obrona pracy dyplomowej.


X